Privacyverklaring

Inleiding
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres) en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve van het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast kunnen er tijdens de therapie ook andere, persoonlijke en privacygevoelige zaken aan de orde komen. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.
Daarnaast kan het voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om u schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder).
Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Met uw schriftelijke toestemming neem ik, indien nodig, contact op met uw huisarts of specialist wanneer dit helpend is voor uw behandeling.


Toestemming
Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijk vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.
Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.


De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en, voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking, onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Uw rechten
Als betrokkene heeft u, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens, een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten en aanvullende bepalingen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, vraag ik u om een schriftelijke en ondertekende bevestiging hiervan.
Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke inzage in uw gegevens.
Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.
Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeut (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging,
aanvulling en toepassing enz.) van uw gegevens staak.
Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste tien jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie moet ik minimaal vijftien jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.


Uitnodiging
De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is 'privacy' meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.

 

 

Wijze van registreren

Zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Welke persoonsgegevens ik verwerk, en met welk doel
Als therapeut verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
(G1) Basispersoonsgegevens van cliënten
Ik registreer de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens verzekering en gegevens huisarts. Ik verzamel deze gegevens ten behoeve van het onderhouden van contact per telefoon en e-mail, het bezoeken van cliënten en het opstellen van facturen.
(G2) Behandel- en medische voorgeschiedenis
Ik registreer (globale) medische en therapeutische voorgeschiedenis van cliënten en maak daar van notities. Het doel hiervan is het bijdragen aan de veiligheid tijdens de therapie en een mogelijk inhoudelijke bijdrage aan de therapie zelf.
(G3) Persoonlijke geschiedenis, gevoelens, overtuigingen enz.
Tijdens consult met cliënten komen veel persoonlijke en emotionele onderwerpen aan bod. Ik maak hier over aantekeningen maken in de vorm van een verslag. Deze verslagen zijn gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.


Wettelijke grondslag voor de registratie
Ik ben als therapeut gerechtigd in de zin van de wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) om persoonsgegevens van cliënten te registreren op de grondslag dat ik cliënten hiervoor middels een document uitdrukkelijk toestemming voor vraag. Cliënten kunnen deze toestemming op elk moment herroepen, waarvan zij mij dan op de hoogte dienen te stellen. De formele toestemming verkrijg ik door het laten ondertekenen van een informatie- en toestemmingsdocument, waarin ik cliënten tevens wijs op hun rechten ten aanzien van de registratie van persoonsgegevens. Cliënten ontvangen een kopie van dit document na ondertekening.


Werkwijze bij het registreren en bewaren van persoonsgegevens
Bij mijn registratie van persoonsgegevens hanteer ik de volgende bewaarlocaties:
(L1) Een stalen, afsluitbare dossierkast (praktijkadres)
(L2) Een stalen, afsluitbare archiefkast (praktijkadres)
Ik hanteer de volgende bestanden die persoonsgegevens bevatten en bewaar (en beveilig) deze op de volgende wijze:
(B1) Basisdocumenten cliënten:
Per cliënt vorm ik één dossier op papier, met de gegevens genoemd bij G1 en G2. De getekende verklaringen voor het geven van toestemming door cliënten voor de registratie van persoonsgegevens bewaar ik bij deze dossiers. De basisdocumenten bewaar ik in een archiefkast (L2).
(B2) Consultverslagen:
Deze verslagen (op papier) zijn via pseudonimisering via een verwijsnummer gekoppeld aan de basisdocumenten (B1). Ik bewaar deze in een stalen dossierkast (L1).
(B3) Een digitaal overzichtsbestand:
Ik neem een aantal gegevens van alle basisdocumenten over in één digitaal bestand. Dit bestand vormt een (minimale) digitale back-up van de papieren basisdocumenten (B1). Ik bewaar deze back-up in een stalen archiefkast (L1).
(B4) Facturen:
De facturen bevatten de meeste gegevens genoemd bij G1 en ik bewaar deze in een stalen dossierkast (L2).

 

Argumenten voor het achterwege laten van een DPIA (Data Protection Impact Assessment)
Incidenteel behandel ik in mijn praktijk kinderen. Alvorens er gestart kan worden met een behandeling, moeten beide ouders/verzorgers het document ‘Toestemmingsverklaring voor kinderen jonger dan 16 jaar’ ondertekenen.